سلام بر حسین شهید

مجمع شرکت سرمایه گذاری خوارزمی امروز برگزار شد...