به گزارش کدال نگر بورس٢۴،ملی مس مجوز افزایش سرمایه ٢٠ درصدی برای رساندن سرمایه خود از ۵ به ۶ هزار میلیارد تومان را دریافت کرد.