به گزارش کدال نگر بورس٢۴، در حالی که قرار بود دو مجمع فوق العاده یکی به منظور تغییر سال مالی شرکت و دیگری به منظور تصویب صورت های مالی بانک برگزار شود مجمع اول به منظور تغییر سال مالی شرکت لغو و مجمع دیگر به منظور تصویب صورت های مالی برگزار می شود.