به گزارش کدال نگر بورس٢۴، سه شرکت مهم دیگر ادقام به انتشار آخرین عملکرد دوره ای خود نمودند.