به گزارش کدال نگر بورس٢۴، سرمایه گذاری سپه موفق به دریافت مجوز افزایش سرمایه ٢۴ درصدی خود از محل مطالبات و آورده نقدی شد.