دو سال و اندی گذشت، تنها ١١ هزار خانه اولی وام گرفتند! صندوق پس انداز مسکن یکم از ابتدای تاسیس تاکنون توانسته به محل سپرده گذاری ٢٨٢ هزار خانه اولی تبدیل شود، اما خروجی این صندوق از نقص کارکرد (بازدهی پایین عملکرد صندوق) حکایت دارد. به گزارش خبرنگار بورس ٢۴، طی دو سال و ۴ ماه گذشته از عمر کاری صندوق یکم، فقط ١١ هزار خانه اولی موفق به دریافت وام خود شده اند...!

بورس۲۴ : صندوق پس انداز مسکن یکم از ابتدای تاسیس تاکنون توانسته به محل سپرده گذاری 282 هزار خانه اولی تبدیل شود، اما خروجی این صندوق از نقص کارکرد (بازدهی پایین عملکرد صندوق) حکایت دارد. 

به گزارش خبرنگار بورس۲۴ ، صندوق پس انداز مسکن یکم 18 خرداد سال 94 با هدف احیای رژیم پس انداز در جامعه تقاضای مسکن از یک سو و تامین مالی خریداران مسکن از محل سپرده گذاری خود متقاضیان، راه اندازی شد.

طی 28 ماه گذشته از فعالیت این صندوق، در همه شهرهای کشور 282 هزار متقاضی واجد شرایط با مراجعه به شعب بانک مسکن، در این صندوق افتتاح حساب انجام داده و آورده نقدی مورد نیاز را در صندوق سپرده گذاری کرده اند.

حدود 25 درصد از کل سپرده گذاران صندوق یکم ساکن شهر تهران هستند. طبق ضوابط صندوق یکم، باید سپرده گذاران ظرف یکسال، امکان دریافت تسهیلات خرید مسکن را دریافت کنند. 

اما طی دو سال و 4 ماه گذشته از عمر کاری صندوق یکم، فقط 11 هزار خانه اولی موفق به دریافت وام خود شده اند. این یعنی، بازدهی پرداخت صندوق یکم 3 درصد ارزیابی می شود. 

آنچه باعث شده مابقی سپرده گذاران واجد شرایط دریافت وام – سپرده گذارانی که امتیاز دریافت وام آنها فرا رسیده است،در این صندوق متوقف بمانند به دو عامل مربوط است. 

گفتنی است، عامل اول، کسری آورده نقدی حداقلی در صندوق یکم است و عامل دوم نیز خارج از استطاعت بودن وام یکم به لحاظ قسط ماهانه تسهیلات است.