کلنگی به متری ١٧ میلیون تومان رسید...! اطلاعات صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران از رشد ٢۵ درصدی ساخت و ساز در بهار امسال حکایت می کند. به گزارش خبرنگار بورس ٢۴، ساخت و ساز پس از افت ۶٠ درصدی در سال های ٩٣ و ٩۴، در یکسال اخیر رشد مثبت پیدا کرده و سازنده ها در حال برگشتن به بازار هستند. افزایش میل به ساخت و ساز باعث شده قیمت زمین نیز با رشد همراه شود. در برخی از محله های نه چندان لوکس منطقه ٢، ملک کلنگی که سال گذشته متری ١۵ میلیون تومان خرید و فروش می شد، امسال به ١٧ میلیون تومان در هر متر مربع افزایش قیمت پیدا کرده است و...

بورس۲۴ : اطلاعات صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران از رشد 25 درصدی ساخت و ساز در بهار امسال حکایت می کند. 

به گزارش خبرنگار بورس۲۴ ، ساخت و ساز پس از افت 60 درصدی در سال های 93 و 94، در یکسال اخیر رشد مثبت پیدا کرده و سازنده ها در حال برگشتن به بازار هستند.

افزایش میل به ساخت و ساز باعث شده قیمت زمین نیز با رشد همراه شود.

مرکز آمار ایران متوسط قیمت زمین در تهران طی بهار امسال را متر مربعی 4 میلیون و 600 هزار تومان اعلام کرده است که رشد 4 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال 95 را نشان می دهد، اما بساز و بفروش ها در مناطق پر ساخت همچون محله های مصرفی منطقه 2 تهران از افزایش 13 درصدی قیمت ملک کلنگی نسبت به پارسال خبر می دهند.

علت تفاوت در میزان نرخ رشد قیمت زمین بین آمار رسمی و اطلاعات بازار و همچنین تفاوت در میزان قیمت به اختلاف شدید وضعیت این بازار در محله های یک منطقه و به تبع در قیمت های مناطق مختلف با یکدیگر بر می گردد که باعث شده به رغم فاصله شدید بین قیمت ها، متوسط قیمتی، مبلغ پایین تری را نشان دهد.

گفتنی است، در برخی از محله های نه چندان لوکس منطقه 2، ملک کلنگی که سال گذشته متری 15 میلیون تومان خرید و فروش می شد، امسال به 17 میلیون تومان در هر متر مربع افزایش قیمت پیدا کرده است.