سودده ترین و زیانده ترین صنایع ایرانی در ۵ سال اخیر اعلام شدند.

به گزارش بورس۲۴ ، بسیاری از مردم که خواهان سرمایه گذاری سرمایه های خُرد خود در صنایع مختلف از طریق بورس یا روشهای دیگر هستند، اطلاعات دقیقی از وضعیت سوددهی و یا زیاندهی صنایع مختلف ندارند. نمودار زیر وضعیت سوددهی یا زیاندهی 24 صنعت کشور را در 5 سال اخیر نشان می دهد.

منبع: تسنیم