به گزارش کدال نگر بورس٢۴،چهار شرکت بورسی سهامداران خود را به مجامع خود دعوت کردند.