به گزارش بورس٢۴، در تاریخ هفدهم مهر ماه شاهد بازگشایی نماد سخاب ٧ با سررسید بیست و هشتم اسفند ماه خواهیم بود. گفتنی است،این اوراق در راستای اوراق خزانه اسلامی قبلی منتشرمی شود.