به گزارش بورس٢۴،هجده شرکت مهم نظیر صدرا و مس تکنار و نورد و لوله اهواز و بیمه آرمان و سرمایه گذاری اقتصاد نوین به همراه چندین شرکت دیگر از بازار به به بازار ج پایه فرابورس نقل مکان کردند.