به گزارش کدال نگر بورس٢۴، شرکت بیمه موفق به اخذ مجوز افزایش سرمایه ۵٠ درصدی برای رساندن سرمایه ١٠٠ میلیاردتومانی خود به ١۵٠ میلیارد تومان شد. همچنین،شرکت داروسازی جابر بن حیان نیز مجوز افزایش رسمایه سنگین ٢٠٠ درصدی خود از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران را دریافت کرد. در نهایت شرکت پتروشیمی زنجان نیز مجوز افزایش سرمایه ١٨٣ میلیارد تومانی خود برای رساندن سرمایه به سطوح ٣۵٠ میلیارد تومان را دریافت کرد.