به گزارش کدال نگر بورس٢۴، دو شرکت شیشه دارویی رازی و سرمایه گذاری صنایع بهشهر مجوز افزایش سرمایه خود را دریافت کردند.