به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا) در اصلاحیه بودجه سال ٩٧ با ١٢ درصد تعدیل مثبت زیان پیش بینی شده خود را به ٢٩٩ ریال کاهش داد. رشد ۶٠ میلیارد ریالی فروش را می توان علت اصلی این کاهش زیان دانست. هم چنین ثنوسا زیان سال ٩۶ خود را با ١۴ درصد تعدیل منفی به ۴٠٠ ریال افزایش داد که علت اصلی ان کاهش ۶۴ میلیارد ریالی فروش بود.