به گزارش کدال نگر بورس٢۴، چادرملو هم اقدام به انتشار گزارش عملکرد شهریور ماه و تجمیعی ۶ ماهه در خصوص تولید و فروش خود نمود.