به گزارش کدال نگر بورس٢۴،حمل و نقل خلیج فارس با نماد حفارس توضیحات و شفاف سازی در خصوص آخرین وضعیت شرکت ارائه داد.