به گزارش بورس٢۴، ریشمک از بازارگردانی سهم توسط صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران فردا به شرح ذیل خبر داد.