سلام بر حسین شهید

به گزارش بورس٢۴،در تاریخ بیست و پنجم مهر ماه شاهد عرضه ١٠.٢۶ درصد از حق تقدم های سایپا آذین خواهیم بود. بدین ترتیب، این حق تقدم ها به صورت یک جا و نقد و با قیمت پایه هر حق تقدم ٣٠ ریال عرضه خواهد شد.