​سرب و روی یکی از گروه هایی بود که از سال گذشته تاکنون بازده خوبی برای سهامداران داشته و این اتفاق به لطف رونق بازارهای جهانی افتاد.