به گزارش کدال نگر بورس٢۴،پالایش نفت تهران شفاف سازی مهمی به شرح ذیل منتشر کرد.