به گزارش بورس ٢۴، در بازار منفی امروز حقوقی هابا کاهش حجم معاملات همراه و شاهد حضور جدی حقوقی ها در بازار نبودیم. امروز خریدار حقوقی سرمایه گذاری خوارزمی با خرید ٨٢ میلیون سهم تامین آتیه مسکن بود. این روزها سرمایه گذاری سپه به حامی و خریدار روزانه سهام گل گهر تبدیل و حمایت های خوبی از این سهم به عمل می آورد.