به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت داروسازی سبحان انکولوژی خبر از دریافت٢١.٩ میلیارد تومانی اوراق مرابحه با نرخ ١۶ درصد بابت مطالبات سررسید شده پخش البرز داد.