به گزارش بورس٢۴،چینی ایران پس از اخراج از بازار بورس به بازار ج پایه فرابورس منتقل شد. بدین ترتیب، این شرکت با نماد معاملاتی کچینی در گروه کاشی و سرامیک به عنوان دویست و هشتاد و سومین نماد قرار گرفت.