به گزارش کدال نگر بورس٢۴، شرکت های وب در خصوص عدم تغییر سود پیشبینی خود خود تاکید و هر گونه تغییراتی را از سامانه کدال اعلام خواهد کرد.