بورس اجازه چشم انداز بد در عرضه اولیه ها را نمی دهد و تمامی موارد یعنی نحوه سودسازی، پوشش ماهانه و دوره ای شرکت ها در قیمت گذاری سهم دخیل خواهد شد. قیمت این سهم نشان از همه چیز خواهد داشت.