به گزارش کدال نگر بورس٢۴،پنج شرکت اقدام به انتشار آخرین عملکرد ماهانه خود در شهریور ماه و تجمیعی ۶ ماهه نمودند.