سلام بر حسین شهید

به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در ۶ ماهه منتهی به شهریور٩۶، ۵١ درصد از مقدار تولید و ۶۵ درصد از مقدار فروش بودجه شده را محقق کرد. این میزان تولید و فروش ٢١٣۶ میلیارد تومان درآمد به همراه داشته که معادل ۶٣ درصد مبلغ فروش پیش بینی شده می باشد.