مجمع عادی به طور فوق العاده گروه مپنا با حضور بیش از ٩٢ درصد از سهامداران به منظور انتخاب اعضای هیئت مدیره تشکیل جلسه داد.