به گزارش کدال نگر بورس٢۴،چند شرکت دیگر هم اقدام به انتشار عملکرد ماهانه خود در شهریور ماه نمودند.