*} *} *}

به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت ملی صنایع مس ایران در ۵ ماهه منتهی به شهریور٩۶، ۵٣ درصد از مقدار تولید و ٣٧ درصد از مقدار فروش بودجه شده را محقق کرد. این میزان تولید و فروش ٧۶۴ میلیارد تومان درآمد به همراه داشته که معادل ۴٧ درصد مبلغ فروش پیش بینی شده می باشد.