به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، گروه خودرو سازی سایپا از آمار تولید و فروش خود در ۶ ماهه منتهی به شهریور ماه گزارش داد. طبق این گزارش، گروه در این مدت جمعا ٢٨٣,٧٨۴ دستگاه تولید و ٢٧٣,١۶٠ دستگاه فروش محصول داشته است. گفتنی است این میزان فروش محصول برای گروه ٧٧٨۴ میلیارد تومان درآمد به همراه داشته است.