به گزارش بورس ٢۴، امروز حقوقی ها به خصوص در برخی نمادها پرحجم ظاهر شده و خریدهای خوبی انجام دادند. امروز فروشنده سنگین سهام ریل پرداز سیر ارزش آفرینان فدک بود که ١۶ میلیون از سهام این شرکت را عرضه کرد. این روزها، حقوقی های جدیدی در نماد الکتریک خودروی شرق ظاهر شده و در حال خرید های خوبی در این سهم قطعه ساز هستند شرکت هایی نظیر توسعه کسب و کار سبا و آراز آروین از این دست هستند.