با بهره ‏برداری از کودشیمیایی اوره لردگان از بهار ٩٧، ظرفیت اوره صادراتی پترول با در نظر گرفتن درصد مالکیت آن تولیدکنندگان اوره...

با توجه به سهامداری شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در سه شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی شیراز و کود شیمیایی اوره لردگان، درآمد این شرکت تحت تاثیر نواسات قیمت اوره قرار خواهد گرفت.

پتروشیمی کرمانشاه در گزارش 5 ماهه خود موفق به فروش 277.091 تن اوره شده است که ازین میزان 102.193 تن سهمیه سازمان حمایتی به نرخ 6.124 در کیلوگرم بوده است. میانگین نرخ دلاری فروش 5 ماهه، با در نظر گرفتن دلار 3 ماهه این شرکت ( 37.584 ریال) 193 دلار بر تن بوده است. شرکت برای محقق ساختن بودجه خود می‏بایست مابقی اوره صادراتی و داخلی خود را به نرخ 230 دلار با دلار 37.584 ریال به فروش برساند. در حال حاضر قیمت اوره در محدوده 240 الی 250 دلار می ‏باشد که با فرض نوسان قیمت در محدوده 250 دلار و در نظر گرفتن قیمت ارز بازار آزاد (38.940 ریال) درآمد شرکت از محل اوره صادراتی در حدود 472 میلیارد ریال افزایش می‏یابد که که سهم پترول 104 میلیارد ریال می ‏باشد.

پتروشیمی شیراز در فعالیت 5 ماهه خود موفق به تحقق 34% بودجه مقداری فروش اوره صادراتی خود شده است. نرخ دلاری اوره فروش رفته با در نظر گرفتن دلار آزاد سه ماهه این شرکت (37.775)، 204 دلار بر تن بوده است. شرکت برای تحقق بودجه خود می‏بایست مابقی اوره صادراتی خود را با دلار 204 دلار بفروش برساند. با فرض فروش اوره صادراتی در محدوده 250 دلار با نرخ ارز آزاد 38.940 ریال، 1.341 میلیارد ریال افزایش می‏یابد که با لحاظ نمودن مالکیت 30 درصدی پترول، درآمد پترول 456 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

در صورت تحقق شرایط فوق درآمد پترول جمعاً 560 میلیارد ریال و درآمد هرسهم آن 28 ریال افزایش خواهد یافت که در نتیجه آن بودجه اعلامی 30 درصد تعدیل خواهد شد.

با بهره ‏برداری از کودشیمیایی اوره لردگان از بهار 97، ظرفیت اوره صادراتی پترول با در نظر گرفتن درصد مالکیت آن تولیدکنندگان اوره، به 1.200.000   تن افزایش یافته و در نتیجه هر 10 دلار تغییر در قیمت اوره، درآمد هر سهم پترول 24 ریال تغییر خواهد کرد.