عید آمد

مجمع شرکت پمپ سازی ایران صبح امروز تشکیل شد.