به گزارش بورس ٢۴، حقوقی ها امروز فعال تر از روز گذشته ظاهر شده و حمایتهای خود را از بازار افزایش دادند. امروز سرمایه گذاری سپه برای دومین روز متوالی خریدار سهام سنگ آهنی گل گهر بود. این روزها سرمایه گذاری ملی به همراه سرمایه گذاری سلیم به خریدار روزانه و و سنگین سهام قند ثابت تبدیل شده اند.