به گزارش بورس ٢۴، حقوقی ها امروز به حضور پرقدرت خود ادامه داده و باعث شدند تا همچنان بازار متعادل دنبال شود. امروز همچنان سهامدار حقیقی های وب در این سهم عرضه کننده بود اما پس از عرضه اولیه تنها ۵ میلیون از سهام این شخص حقوقی عرضه شده است. این روزها حضور صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری در جمع سهامداران درصدی ایران ترانسفو و باما از نکات قابل توجه است.