در حالی شاخص بورس در حال نزدیک شدن به رکورد تاریخی ٨٩۵٠٠ واحدی است و از ورود نقدینگی جدید به بورس صحبت می شود که ارزش روزانه معاملات خرد که متغیر اصلی و مهم در ورود نقدینگی به بازار سهام است همچنان در سطح پایین ١٣۵ میلیارد تومان قرار دارد...

بورس۲۴ : در حالی شاخص بورس در حال نزدیک شدن به رکورد تاریخی 89500 واحدی است و از ورود نقدینگی جدید به بورس صحبت می شود که ارزش روزانه معاملات خرد که متغیر اصلی و مهم در ورود نقدینگی به بازار سهام است همچنان در سطح پایین 135 میلیارد تومان قرار دارد.

در واقع بخش عمده ای از رشد شاخص و همچنین معاملات پرحجم بازار مربوط به ستون اول ارزش معاملات یعنی معاملات بلوکی و اوراق مشارکت و سایر ابزارهای نوین مالی است!

جدول زیر تصویر واضح و مقایسه ای از متغیر مهم ارزش معاملات را ارائه داده است:

ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس

هفته اول فروردین

1.291 میلیارد تومان

هفته اول فروردین

463 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

730 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

327 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

2.107 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

868 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

2.372 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

1.459 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

1.883 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

1.174 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

2.325 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

1.273 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

2.071 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

1.105 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

1.618 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

711 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

2.951 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

870 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

1.556 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

732 میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

848 میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

403 میلیارد تومان

هفته چهارم خرداد

1.221 میلیارد تومان

هفته چهارم خرداد

517 میلیارد تومان

هفته پنجم خرداد

1.867 میلیارد تومان

هفته پنجم خرداد

538 میلیارد تومان

هفته اول تیر

633 میلیارد تومان

هفته اول تیر

294 میلیارد تومان

هفته دوم تیر

1.552 میلیارد تومان

هفته دوم تیر

570 میلیارد تومان

هفته سوم تیر

1.885 میلیارد تومان

هفته سوم تیر

737 میلیارد تومان

هفته چهارم تیر

1.725 میلیارد تومان

هفته چهارم تیر

643 میلیارد تومان

هفته اول مرداد

2.079 میلیارد تومان

هفته اول مرداد

904 میلیارد تومان

هفته دوم مرداد

1.663 میلیارد تومان

هفته دوم مرداد

662 میلیارد تومان

هفته سوم مرداد

1.241 میلیارد تومان

هفته سوم مرداد

447 میلیارد تومان

هفته چهارم مرداد

1.206 میلیارد تومان

هفته چهارم مرداد

642 میلیارد تومان

هفته پنجم مرداد

1.635 میلیارد تومان

هفته پنجم مرداد

705 میلیارد تومان

هفته اول شهریور

2.378 میلیارد تومان

هفته اول شهریور

860 میلیارد تومان

هفته دوم شهریور

1.753 میلیارد تومان

هفته دوم شهریور

687 میلیارد تومان

هفته سوم شهریور

1.731 میلیارد تومان

هفته سوم شهریور

553 میلیارد تومان

هفته چهارم شهریور

2.398 میلیارد تومان

هفته چهارم شهریور

678 میلیارد تومان

نکته اینجاست که با همین معاملات شاخص بورس تهران در آستانه ثبت رکوردهای جدید قرار گرفته است.

بررسی ها نشان می دهد که مقاومت بعدی شاخص بورس 87.400 واحد است و بعد از این محدوده مقاومت دوم 89.700 خواهد بود.پیش از این در 15 دی ماه 92 شاخص بورس یک بار ارتفاع 89500 واحدی را تاچ کرده بود.