عید آمد

مجمع گروه دارویی تامین صبح امروز تشکیل شد.