به گرارش کدال نگر بورس٢۴، دارویی اسوه خبر از تولید داروی ضد سرطان نیلوتنیب و عرضه آن در نیمه دوم سال و اثراتش بر بودجه خبر داده است.