رییس بورس شرکت حفاری شمال به خبرنگار بورس ٢۴ اعلام کرد: علت افت اخیر قیمت سهام حفاری شمال تعدیل منفی ٣۴ درصدی بود که چدی پیش اعلام شد. EPS سال مالی ٩۶ در نخستین بودجه امسال ۴٠۶ ریال برآورد شده بود که در گزارش دوره سه ماهه به ٢۶٧ ریال کاهش یافت...