عید آمد

افزایش سرمایه شرکت گلتاش به تصویب مجمع رسید.