عید آمد

مجمع شرکت سرمایه گذاری نیرو صبح امروز تشکیل شد.