مجمع عادی فوق العاده شرکت سیمان سپاهان امروز تشکیل شد.