سلام بر حسین شهید

مجمع شرکت سرمایه گذاری پردیس امروز برگزار شد.