عید آمد

مجمع شرکت آسان پرداخت پرشین صبح امروز برگزار شد.