مجمع شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی صبح امروز در تهران برگزار شد.