عید آمد

مجمع شرکت سرمایه گذاری سایپا امروز تشکیل شد.