مجمع عادی به طور فوق العاده شرکت بیمه پارسیان امروز به منظور تعیین اعضای حقوقی جدید هیئت مدیره تشکیل جلسه داد.