عید آمد

مجمع شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان امروز تشکیل شد.