عید آمد

مجمع شرکت آلومتک امروز عصر در تهران برگزار شد.